Monitoring skládok

Monitoring skládok

Čítaj viac

Stavebné podložia

Čítaj viac

Profesionálni geodeti

Čítaj viac

Výsledky

Čítaj viac

Geodetický monitoring

Poskytujeme podklady do monitorovacej správy pre potreby MŽP SR (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z.). Presná identifikácia plôch pokrytých odpadom a  objem navezeného odpadu a výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii. Výstupy sú overené autorizovaným geodetom.

Geofyzikálny monitoring

Na základe geofyzikálneho merania je možné pod povrchom skládky presne lokalizovať (GPS) zakopaný odpad, identifikovať priestorový objem potenciálneho odpadu pod povrchom skládky a vypočítať objem skladovaného odpadu. Zároveň je možné lokalizovať potenciálne priesaky na skládke do podzemných vôd a určiť smer potenciálnych priesakov na skládke. Na základe týchto informácií definujeme presné miesta na skládke, kde je potrebné odobrať vzorky pôdy s následnou laboratórnou analýzou.